Garantált minőség

Adatvédelmi Tájékoztató

 

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) tartalmazza a HeartCare Kft. (székhely: 9024 Győr, Sajó utca 28. , cégjegyzékszám: 08-09-025361) a dr.dezsi.hu vagy drdezsi.com  webáruházban megvásárolható termékek megrendeléséve, esetlegesen hírlevelek küldésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Tájékozató feltételeit, amely Tájékoztató folyamatosan elérhető a HeartCare Kft webáruházainak oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

A  HeartCare Kft. (Szolgáltató) elkötelezett az ügyfelei és mindazon személyek adatainak védelme iránt, akik felkeresik a drdezsi.hu vagy  drdezsi.com  webáruházak oldalait. A jelen Tájékoztató az ügyfelek személyes adatainak az interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól. 

Tájékoztatónk fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Tájékoztatónkban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogorvoslatban írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen Tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismerheti és aktív hozzájárulásával elfogadottnak ismeri el. Amennyiben a látogató nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni.

A Szolgáltató a webáruházon keresztül megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.
A megadott adatok helyességéért kizárólag, az azt megadó személy felel. 

A Szolgáltató törekszik a megfelelő technikai és szervezeti védőintézkedések megtételére az Ön személyes adatainak bizalmas jellegének megőrzése érdekében.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, hogy a természetes személyek  (Érintettek) jogaira jelentett kockázat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Szolgáltató személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeli.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy az Érintett személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező személyek, szervezetek jogszabályban előírt feltételekkel kezeljék ezen információkat. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
  • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 

Az adatkezelő megnevezése

Név: HeartCare Kft
Székehely: 9024 Győr, Sajó utca 28.
Adószám:  24675420-2-08
Cégjegyzékszáma: 08-09-025361

Email:dr.dezsi.webaruhaz@gmail.com

A Szolgáltató-nak a problémamentes ügymenetéhez, az üzleti tevékenység végzéséhez elengedhetetlen személyes adatokat gyűjteni. Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez, a rendelések későbbi nyomon követéséhez tárolja.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) jogszabályán alapja.

Az érintettek köre: A Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalon regisztrált valamennyi Érintett.

A kezelt adatok köre: Az Érintett vagy Kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és név, számlázási név és cím (jogi személy esetén: cégnév, adószám, fizetési mód, megjegyzés), a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használata során a vásárlásra irányuló szerződés létrehozása, a vásárlásból adódó díjak számlázása vagy hírlevél és egyéb direkt marketing küldemény továbbítása céljából.

Az adatkezelés időtartama: Jogszabályi kötelezettségből adódóan a jogszabályban meghatározottak szerint, számla kibocsájtás esetén a számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni a számviteli bizonylatokat, amely egyben az abban foglalt adatok kötelező megőrzési idejének is minősül.

 

Social media

Szolgáltató elérhető a Facebookon.

Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a követéssel ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

Az adatkezelés célja: Érintett tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok esetleges küldése.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató által posztolt hírek kizárólag addig jelennek meg az Ön számára, ameddig azt az Érintett szeretné. Hozzájárulását leiratkozással vonhatja vissza. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatfeldolgozó megnevezése:HeartCare Kft (székhely: 9024 Győr, Sajó utca 28. , cégjegyzékszám: 08-09-025361)

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők, az adott oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő helyen talál:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Hírlevél, Maketing-email és egyéb reklámanyag

Hírlevelet, vagy egyéb emailt és reklámanyagot kizárólag az Ön hozzájárulásával küldünk, webáruházunk akcióiról, újabb termékek bevezetéséről, aktuális információkról.  Hírlevélre az alábbi csatornákon is feliratkozhat  megrendelés leadása nélkül, név és e-mail cím megadásával:

  • drdezsi.com, www,drdezsi.hu
  • a drdezsi facebook oldalán

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása, melyet feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

Az adatkezelés célja: Az Érintett tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a Szolgáltatót érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Hírlevelet, reklámanyagot kizárólag addig küldi a Szolgáltató az Érintett részére, ameddig azt Ő kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet (reklámot) kapni, arról bármikor leiratkozhat, vagy arra bármikor újból feliratkozhat. Hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevelekről leiratkozni az alábbi módon lehet:
dr.dezsi.webaruhaz@gmail.com
címre küldött leiratkozást kérő e-mail segítségével.

 

Adattovábbítás 

A csomagok kiszállítását a DPD Futárszolgálat végzi: Tel: +36 1 501 6200
Adatvédelmi Tájékoztatója a DPD Futárszolgálatnak: https://www.dpd.com/hu/hu/adatvedelem/

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés során a kezelt adatok köre: kapcsolattartó vezeték- és keresztneve, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím és név, számlázási név és cím, cégnév, adószám, fizetési mód, megjegyzés.

Az adatkezelés célja: A weboldal zavartalan működésének biztosítása illetve weboldalon rendelt termékek zavartalan kiszállítása az Érintettek részére.

Az adatkezelés időtartama:  a Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályok előírásának megfelelő ideig tárolja a megismert adatokat.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő munkatársai, illetve külön írásbeli adatfeldolgozási szerződés esetén az adatkezelő által igénybe vett alvállalkozók kezelhetik, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával. 

Bankkártyás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a(z) HeartCare Kft. (székhely: 9024 Győr, Sajó utca 28. , cégjegyzékszám: 08-09-025361)  adatkezelő által a(z) https://drdezsi.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja, szállítási cím, számlázási cím, Kereskedőnél SimplePay szolgáltatáson keresztül történő fizetés során mentett bankkártya adatai (tokenes kártyatárolás): száma, lejárati dátuma

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 Érintettek jogai 

Az Érintett kérésének teljesítése előtt a Szolgáltató minden esetben azonosítja a személyazonosságát. Ha nem tudja az Érintettet azonosítani, sajnos nem teljesítheti a Szolgáltató a változtatási, módosítási kérését.
Az Érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Azonosítás után a kérés beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről.

Hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén az Érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ebben az esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően a Szolgáltató törli az Érintett személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan, amennyiben jogszabályba nem ütközik.

Hozzáférés kérése: Érintett tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Helyesbítés kérése: Érintett kérheti, hogy Szolgáltató egészítse ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

Személyes adatok törlése: Érintett kérheti személyes adatainak törlését, amennyieben jogszabályi kötelezettségbe nem ütközik ezen adatok törlése, mert annak jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Személyes adatot a Szolgáltató nem törölhet amennyiben a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése illetve közérdek vagy közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez esetén.

Korlátozott adatkezelés: Érintett kérheti, hogy a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, amennyiben az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás időtartama a személyes adatok ellenőrizésének idejére terjedhet ki. Amennyiben az adatkezelést az Érintett jogellenesnek tartja, de ellenzi az adatok törlését, akkor kérheti azok felhasználásának korlátozását a Szolgáltatótól.

Tiltakozás személyes adatai használata ellen: Amennyiben Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a Szolgáltató töröli. Kivétel, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

  

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

 

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Egyéb:

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Győr, 2021.augusztus 1.